Regulamin organizacyjny

   

   

   

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY

  w Pruszkowie

   

   

  1. I.      Ramowe zasady organizacji pracy i form zarządzania

  1. Organizacja pracy w Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY opiera się na następujących zasadach:

  a)     jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności

  b)     sprecyzowanego określenia zadań, obowiązków, uprawnień

  i odpowiedzialności każdego pracownika

  1. Podstawowymi formami zarządzania są:

  a)     zarządzenia, pisma okólne i instrukcje wydane przez Dyrektora

  b)     polecenia i dyspozycje przełożonych

  c)      polecenia pokontrolne

   

   

  1. II.      Tworzy się strukturę organizacyjną wg załączonego schematu organizacyjnego

  1. Na czele Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY stoi Dyrektor, który kieruje całokształtem i jest za nią odpowiedzialny przed Prezydentem Miasta Pruszkowa.

   

   

  Do wyłącznych uprawnień Dyrektora należy:

  a)     wydawanie zarządzeń wewnętrznych

  b)     decydowanie o sprawach zatrudnienia i płac

  c)      zarządzanie majątkiem Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY – w ramach posiadanych uprawnień

  d)     zawieranie umów dot. wynajmu obiektów i terenów, świadczenia usług oraz remontów i konserwacji – w ramach posiadanych uprawnień

  e)     podpisywanie kontraktów dotyczących organizacji lub współ organizacji imprez na terenie Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY

  f)       reprezentowanie Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY na zewnątrz

  g)     ustalenie właściwego podziału pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym

  h)     kontrola i koordynacja podległych komórek

  i)       opracowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz nadzór nad ich realizacją

  j)       dbanie o rozwój i stan techniczny obiektów i urządzeń

  k)     analiza rynku imprez sportowo – widowiskowych, negocjowanie kontraktów, tworzenie kalendarza imprez

  l)       planowanie inwestycji, remontów oraz nadzór nad ich realizacją

   

   

   

   

   

  1. Główny Księgowy

   

  a)     prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej całokształtu działalności

  i posiadanego majątku, a w szczególności:

  - księgowanie dokumentów, sporządzanie bilansu, sprawdzanie rachunków

  pod względem formalno – prawnym, kwalifikacja dokumentów

  - egzekwowanie należności za świadczone usługi

  - bieżąca realizacja planu rzeczowo – finansowego i sporządzanie okresowych

  informacji o realizacji budżetu

  - prowadzenie ewidencji i kontroli majątku oraz rozliczanie

  przeprowadzonych inwentaryzacji

  - zorganizowanie i kontrolowanie prawidłowej pracy podległych pracowników

  b)     prowadzenie dokumentacji oraz archiwum zakładowego

  c)      opracowywanie sprawozdań z działalności do :

  - Urzędu Miasta

  - Urzędu Skarbowego

  - ZUS

  - GUS

  d)     realizacja bieżących zakupów zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora

  zapotrzebowaniem poszczególnych komórek

   

  1. Księgowy / Stanowisko ds. Pracowniczych / Kasjer Główny

   

  a)     pomoc Głównemu Księgowemu w prowadzeniu ewidencji finansowo – księgowej całokształtu działalności

  b)     prowadzenie bieżących spraw pracowniczych, w tym :

  - akt osobowych i spraw osobowych pracowników

  - prowadzenie spraw dotyczących okresowych przeglądów kadrowych i ocen

  kwalifikacyjnych

  - prowadzenie spraw dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodowego

  pracowników

  - sporządzanie dokumentacji i decyzji na awanse i wyróżnienia pracowników

  - prowadzenie spraw związanych z ruchem osobowym pracowników

  (przyjmowaniem, zwalnianiem, delegowaniem)

  - rejestracja absencji chorobowej pracowników oraz sprawozdawczość z tego

  zakresu

  - sporządzanie planów i sprawozdań z ewidencji wykorzystywania urlopów

  wypoczynkowych i innych

  c)      prowadzenie głównej kasy Pływalni

   

  1. Sekretariat

   

  a)      prowadzenie biura administracji Pływalni, w tym :

  - prowadzenie rejestru i archiwum korespondencji zewnętrznej

  i wewnętrznej

  - przyjmowanie rozmów telefonicznych

  - prowadzenie spraw administracyjnych i informacyjnych

  - redagowanie zamówień materiałów

  b)  pomoc w organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych

  1. Dyspozytor

  a)     obsługa, konserwacja urządzeń basenowych (pompy, filtry, klimatyzacja, stacja podchlorynu, węzeł cieplny, urządzenia sanitarne itp.)

  b)     przestrzeganie technologii uzdatniania wody basenowej

  c)      kontrola jakości wody basenowej w zakresie:

  d)     bakteriologicznym, organoleptycznym, fizykochemicznym

  e)     wykonywania pomiarów : CL, pH, temperatury

  f)       kontroli parametrów wszystkich obiegów

  g)     kalibrowanie sond pomiarowych

  h)     przygotowywanie i dozowanie roztworów: koagulanta i kwasu siarkowego

  i)       podstawowa obsługa urządzeń elektrycznych

  j)        obsługa i kontrola systemu sygnalizacji p. poż.

  k)      nadzór nad czyszczeniem niecek basenowych

  l)        nadzór techniczny nad systemem nagłaśniającym

  m)    nadzór nad kluczami do wszystkich pomieszczeń na terenie pływalni

  n)      koordynacja pracy dźwigu dla niepełnosprawnych (niezwłoczne zgłaszanie

  usterek bezpośredniemu przełożonemu)

  • o)      prowadzenie dziennika pracy

  p)      przestrzeganie obiegu informacji zgodnie z drogą służbową

  q)      w przypadku awarii postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami

  stanowiskowymi

  r)       dbałość o porządek na terenie obiektu

  s)       koordynacja prac i czynności w grupie dyspozytorów technicznych obiektu

   

  1. Ratownik

  a)     pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej,

  b)     kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,

  c)      kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,

  d)     sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych (np. granicy stref umiejących pływać),

  e)     reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia obowiązującego regulaminu na terenie pływalni,

  f)       sprawdzanie ochranianego obiektu przed rozpoczęciem i po zakończeniu dyżuru, a w razie potrzeby przesunięcie stref lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,

  g)     oczyszczenie powierzchni wody i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów,

  h)     przygotowanie sprzętu ratowniczego i pomocniczego przed rozpoczęciem dyżuru oraz zabezpieczenie i konserwacja po zakończeniu dyżuru,

  i)       przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

  j)       nadzór nad osobami korzystającymi z sauny,

  k)     bieżące prowadzenie dziennika pracy,

  l)       podnoszenie kwalifikacji oraz uczestniczenie w kursach i szkoleniach wewnętrznych z zakresu ratownictwa

   

  1. Kasjer

   

  a)     obsługa kasowa klientów, w tym:

  - przyjmowanie wpłat

  - dokonywanie wypłat kaucji

  - wydawanie i przyjmowanie pasków z kluczykami

  - przyjmowanie i wydawanie depozytów

  - kontrola uprawnień do wejścia w strefę płatną

  b)     sporządzanie dziennych raportów kasowych

  c)      dokonywanie wpłat utargów dziennych do kasy głównej

  d)     przestrzeganie zasad postępowania kasjerów oraz współdziałania z pracownikami ochrony

  e)     wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, jeśli nie ograniczają one możliwości wykonywania niniejszego zakresu czynności i obowiązków

  Wytworzył: Agnieszka Pytlak
  Data informacji: 2014-02-27 02:25:29
  Opublikował: Agnieszka Pytlak
  Data publikacji: 2014-02-27 03:25:56
  Odsłon: 4405
  Dziennik zmian